Το Λατομείο του Πανός

Το λατομείο του Πανός είναι το δεύτερο μεγάλο λατομείο της περιοχής του Μαραθίου. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές στη μορφή και τις διαστάσεις σε σχέση με το λατομείο των Νυμφών, είναι επίσης επικλινές, αλλά με λιγότερες λιθογομώσεις λόγω του τρόπου ανάπτυξης της εκμετάλλευσης. Η παραγωγή θα πρέπει να ήταν επίσης αντίστοιχη με του λατομείου των Νυμφών και υπολογίζεται σε 100.000 μ³ ωφέλιμου όγκου.

Η προσιτή θέση της εισόδου του,πριν την στένωσή της από φερτά υλικά και καταρρεύσεις, και η μερική λιθογόμωση στο εσωτερικό του κατέστησαν το λατομείο αυτό σχεδόν πάντα προσιτό στους επισκέπτες, σε αντίθεση με το λατομείο των Νυμφών όπου εκείνο που προσέλκυε ήταν κυρίως το ανάγλυφο της εισόδου, καθώς η πλήρωσή του με λατύπη εμπόδιζε την εις βάθος επίσκεψη. Ο μεγάλος υπόγειος χώρος διαστάσεων 15Χ25 μ. στην είσοδο πιθανώς αποτελούσε χώρο συγκέντρωσης του προσωπικού, αποθήκευσης υλικών αναγκαίων για την εκμετάλλευση αλλά και όγκο μαρμάρων που ανέμεναν την μεταφορά τους στην επιφάνεια από τις αρχαίες προσβάσεις που βρίσκονταν σε υψηλότερη στάθμη. Ίχνη εργαλείων εξόρυξης είναι ορατά στα τοιχώματα, την οροφή και τους στύλους.

Επιγραφές με τα ονόματα επισκεπτών

Στα τοιχώματα του λατομείου είναι επίσης ορατές πολλές επιγραφές με τα ονόματα επισκεπτών που κατέβηκαν στους βαθύτερους χώρους του, όπως, ενδεικτικά: Choiseul-Guffier 1[7]76, Fauvel 1789, J. Power 1813, Joseph Brooke 1818, Cordier 1958 κ.α.

Σπήλαιο του Πανός, του Πάνου Κέκα